Página inicial > Palavras-chave > Temas > Auslegung / Deutung / Interpretation / Auslegungsart

Auslegung / Deutung / Interpretation / Auslegungsart

Auslegung / Deutung / Interpretation / explicitation / interprétation / explicitação / interpretação / interpretación / explicitación / Auslegungsart / mode d’explicitation / modo-de-interpretação / manner of interpretation

AUSLEGUNG E DERIVADOS

auslegen (V.): GA2   GA3   GA4   GA6T1   GA6T2 GA7   GA8   GA9   GA11   GA12   GA15   GA16   GA17   GA18   GA19   GA20   GA21   GA22   GA23   GA24   GA27   GA28   GA33   GA34   GA35   GA39   GA40   GA42   GA43   GA44   GA45   GA46   GA47   GA48   GA51   GA52   GA53   GA54   GA55   GA62   GA63   GA64   GA65   GA69   GA70   147- GA71   GA74   GA75   GA76   GA77   GA78   GA79   GA86   GA87   GA88   GA90  

Auslegung, die: GA2 GA3 GA4 GA5   GA6T1 GA6T2 GA7 GA8 GA9 GA10   GA11 GA12 GA13   GA14   GA15 GA16 GA17 GA18 GA19 GA20 GA21 GA22 GA23 GA24 GA25   GA26   GA27 GA28 GA29-30   GA31   GA32   GA33 GA34 GA35 GA36-37   GA38   GA39 GA40 GA41   GA42 GA43 GA44 GA45 GA46 GA47 GA48 GA49   GA50   GA51 GA52 GA53 GA54 GA55 GA61   GA62 GA63 GA64 GA65 GA66   GA67   GA68   GA69 GA70 GA71 GA7458, GA75 GA76 GA77 GA78 GA79 GA85   GA86 GA87 GA88 GA89   GA90

Auslegung der Hymnen, die: GA53 GA70

Auslegung der Wahrheit  , die: GA5 GA6T1 GA6T2 GA15 GA43 GA45 GA46 GA47

Auslegung des Daseins, die: GA2 GA3 GA6T2 GA17 GA18 GA19 GA27 GA36-37 GA42 GA46 GA49 GA63 GA64 GA89

Auslegung des ersten Anfangs, die: GA70 GA71

Auslegung des Höhlengleichnisses, die: GA9 GA16 GA34 GA36-37 GA65 GA66 GA67 GA88

Auslegung des Seins, die: GA2 GA3 GA5 GA6T1 GA6T2 GA7 GA8 GA9 GA10 GA14 GA15 GA17 GA19 GA22 GA24 GA27 GA28 GA31 GA33 GA34 GA36-37 GA39 GA40 GA41 GA43 GA46 GA47 GA48 GA49 GA50 GA51 GA52 GA55 GA62 GA65 GA66 GA67 GA68 GA69 GA70 GA71 GA74 GA76 GA78 GA79 GA86 GA87 GA90

Auslegungshorizont, der: GA2 GA19 GA24 GA86

Auslegungstendenz, die: GA2 GA62 GA63